Félicitations

International Junior Miss Haiti National Queens 2019

IJM Miss Haiti Princess
Michaella Stacy Jacob
ec4c1b87-82a0-41c0-8203-5ba6c1a6baf4.JPG
IJM Haiti Jr. Princess, Pedrika Ange Kerly Baptiste
IJM Haiti Princess, Clairphane P. Sermelie Louis
IJM Haiti Pre-Teen, Jenifer Petit-Frere
IJM Haiti Jr. Teen, Katy Charles
IJM Haiti Teen, Sarah Diane Jean Baptiste
IJM Haiti Miss, Deborah Jannis
IJM Haiti Ms, Daniela Jean Michel

Congratulations

International Junior Miss Caribbean Regional  Queens 2019

IJM Caribbean Princess, Iris M. Mondes
IJM Caribbean Teen, Elisabeth Joseph
IJM Caribbean Miss, Bila Fontus

Congratulations

International Junior Miss Haiti Excellence 2019

Congratulations

International Junior Miss Haiti Excellence 2019

IJM Miss Excellence Pre-Teen, Christine Demosthene
IJM Miss ExcellenceTeen, Eva Pierre
IJM  Miss Excellence, Bedeline Charles

Congratulations

International Junior Miss Haiti

Dream Model 2019

IJM Junior Dream Model, Clairphane P. Sermelie Louis 
IJM Senior Dream Model, Judelyne Normil